Associació d’Escritors en Llengua Valenciana

http://www.aellva.org/

Benvinguts a la web de l’Aellva. La nostra associació acull a la gran majoria dels escritors actius en llengua valenciana. Des d’esta web podràs saber més sobre els nostres escritors, conéixer les nostres activitats, consultar la nostra Biblioteca Valenciana Virtual, fer-nos costat associant-te a l’Aellva i resoldre els dubtes que pugues tindre sobre la llengua valenciana i la seua situació actual.

L’Enciclopèdia

https://www.lenciclopedia.org/

en L’Enciclopèdia en valencià

 

Software Valencià

http://www.softwarevalencia.com/

Secció de descàrregues en més opcions i diferents versions aixina com l’incorporació d’apps per a mòvils, en possibilitats de que pogau fer comentaris i preguntar dubtes de cada aplicació.

Si tens inquietuts informàtiques, eres programador, dissenyador, vols colaborar fent alguna traducció o enviar-mos les teues aplicacions no dubtes en contactar-mos.

Si eres un enamorat de GNU/Linux esta és la teua comunitat. Volem créixer junts compartint coneiximents i colaborant en proyectes de Software Lliure.

Lo Rat Penat

Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes

https://loratpenat.org/

Lo Rat Penat és la decana de les entitats culturals valencianistes i el principal referent de la societat valenciana en la promoció, defensa, ensenyança i difusió de la llengua i cultura valencianes.

Lo Rat Penat, ­sempre des del respecte a les diferents formes de pensar i a les diferents llengües i cultures, és una associació compromesa en la Pàtria Valenciana i en els valors que l’integren, i per això la seua força moral, junt al seu mestrage en l’ensenyança de la llengua valenciana, ha fet que les seues accions i propostes culturals s’hagen vist en moltes ocasions recolzades amplament per la ciutadania valenciana, en la qual, ademés, desperta un gran respecte i admiració, despuix de més de 125 anys d’esforç i treball de generacions de valencians ‘Amadors de les Glòries Valencianes’.

El conreu de les peculiaritats que nos són pròpies, la seua difusió i la defensa de la personalitat pròpia i diferenciada dels valencians, junt a les seues contínues actuacions en diferents sectors del camp de la cultura, la fan no solament vivíssima i actual -tal i com la va concebre Constantíi Llombart en crear-la- sin que també la fan totalment necessària en els difícils moments pels que està passant la llengua valenciana.

Lo Rat Penat no vol quedar-se ancorat en el passat i en este proyecte aposta fermament per les noves tecnologies en un gran esforç humà, tècnic i econòmic. Internet oferix, concretament, al valencianisme l’oportunitat d’una finestra oberta per a difondre la nostra idiosincràsia -tan vetada en terres valencianes- per la qual poden aguaitar millons de persones d’un món cada volta més global, i fer-les sabedores del greu problema d’intent d’absorció cultural i llingüística que està patint el nostre poble. El mateix respecte que tenim cap a totes les llengües i cultures és el que volem i exigim per a la nostra irrenunciable llengua valenciana.

Des d’esta pàgina web, des de la Junta de Govern i des d’esta Presidència, que modestament sols vol aportar un granet d’arena més a la lluita que està duent el poble valencià en la defensa de la seua llengua i cultura, vos brinde tota l’ajuda que estiga en les nostres mans.

¡VIXCA LO RAT PENAT I VIXCA EL REGNE DE VALÉNCIA!

DICCIONARIS DE LA LLENGUA VALENCIANA

APP per a Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llenguavalenciana.diccionari&hl=es_419

En llínea

GENERAL: http://diccionari.llenguavalenciana.com

TRADUCTOR: http://traductor.llenguavalenciana.com

SINÒNIMS: https://diccionari.llenguavalenciana.com/sinonims/

RIMA: https://diccionari.llenguavalenciana.com/rima/

 

El Diccionari General de la Llengua Valenciana arreplega tot el lèxic valencià en les seues definicions en valencià i l’explicació de les diferents accepcions. És també un diccionari etimològic i conté entrades de llenguages tècnics i especialisats. És resultat d’un treball de més de dèu anys del Doctor en Filologia En Voro López i Verdejo, Acadèmic de Número i Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, i d’un ample equip de colaboradors i informants.

Per a realisar el diccionari s’han utilisat els criteris de la lexicografia moderna i tots els diccionaris valencians existents, des del Llibre de Concordances de Jaume March de 1371 o el Liber elegantiarum de Joan Esteve de 1489 fins als actuals, passant pels de Carles Ros, Josep Escrig, Constantí Llombart, Martí Gadea, Lluís Fullana, Emili Miedes,… seguint un criteri d’estricta valencianitat llingüística.

El diccionari dona entrada també a les accepcions que les paraules tenen en l’argot, llenguage coloquial o vulgar. Les formes locals o dialectals també tenen entrada, indicant que es tracta d’un dialectalisme o localisme, i remetent a les formes valencianes generals -si les tenen-.

És un diccionari normatiu, per lo que si la paraula és una variant antiga, dialectal, local…, es remet a formes més generals, correctes o actuals.

El Diccionari Bilingüe Valencià-Castellà/Castellà-Valencià és un diccionari d’us, a on podeu trobar les formes més usuals o vives ortografiades en valencià i la seua equivalència en castellà per a facilitar la seua localisació.

No és un diccionari etimològic ni històric a on tenen cabuda els arcaismes; les formes arcaiques, per molt nostres o vives que en el seu moment foren, no solen aparéixer a no ser que haja segut necessari reintroduir-les per a omplir el buit que deixaren. Tampoc és un diccionari dialectal; els localismes no solen tindre entrada si són innecessaris i els que tenen un cert us comarcal se remeten a la forma valenciana general. És, per tant, un diccionari que reflectix una llengua actual i viva sense mistificacions capcioses.

El Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims pretén ser un element auxiliar per ad aquell que desige afondar en el lèxic valencià, sense haver de llimitar-se al cada volta més restringit «llenguage bàsic», que si be és suficient per a «anar per casa», resulta massa pobre en expressivitat per a qualsevol que utilise l’idioma en el camp educatiu, lliterari, comercial, o d’alguna atra especialitat.

El Diccionari Valencià de la Rima facilita als poetes la possibilitat de trobar ràpidament les rimes que necessiten utilisant tot el lèxic del Diccionari General de la Llengua Valenciana. En este diccionari de rimes ademés de les paraules s’oferixen també les seues definicions per a facilitar l’elecció del poeta.

Es pot fer la consulta posant la paraula que es vullga fer rimar i apareixerà un llistat de totes les paraules que tenen la mateixa terminació. També es pot buscar directament per la terminació.

Esta edició està en procés de construcció, s’anirà millorant i completant progressivament en més informació.

Institut d’Estudis Valencians

http://inev.org/

En l’actualitat l’Institut d’Estudis Valencians consta de quatre seccions:

  • Historia i Etnografia.
  • Llenguai Lliteratura.
  • Ciencia, Salut i Desenroll sostenible.
  • Comunicacio i Noves tecnologies.

Aixi mateix, l’Institut se compon de 25 membres de numero, de la figura de membres colaboradors que s’incorporen a les distintes seccions i de membres corresponents en quantes poblacions s’estime oportu.

Per atra banda es de destacar que l’institucio, segons la seua idiosincrasia, preten conseguir donar resposta a les noves exigencies de la societat moderna sent un organisme dinamic en constant evolucio.

Entre les activitats a realisar per l’Institut d’Estudis Valencians tenen interes prioritari les següents: Cultiu de la Llengua Valenciana per mig del seu estudi, sesions de treball, viages en l’objectiu de coneixer les característiques geográfiques, les costums i tota classe de manifestacions artistiques i folcloriques, seminaris i cursos de divulgacio i conferencies, proyeccions, concursos i actes de caracter analec, publicacions etc.

Les activitats que emanen de l’Institut van destinades a tota la societat valenciana, i encara que es centren en el Cap i Casal, tambe s’intenta desfocalisar-les en atres punts de l’ambit territorial de la Comunitat Valenciana.

Destaquen les conferencies sobre la vida i obra de personages ilustres o fets rellevants de l’historia del Regne de Valencia o sobre patrimoni valencià. Tambe son importants els treballs que tracten aspectes de l’ambit ecologic, sector en el que el valencià deu desenrollar-se com a llengua moderna, aportant solucions a les necessitats d’expresio en este camp.

Finalment devem comentar que en l’actualitat l’Institut està fent un esforç per tal de motivar i dinamisar la presencia del valencià en les noves tecnologies en general, centrant esforços, primerament, en internet a traves dels portals uep i de les pagines personals. Deu servir de punt d’encontre que favorixca la comunicacio entre les diferents persones i colectius que treballen en este camp, creant ambits de reflexio i estrategies de futur. S’ocuparà de captar les necessitats, vore fortalees i debilitats i dels problemes que sorgixen quan apliquem el valencià en les noves tecnologies.

Es tractarà per tant de donar solucions que resolguen dits problemes.

Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes

https://www.llenguavalenciana.com/

La Llengua Valenciana és l’usual per a més de dos millons de parlants de la Comunitat Autònoma de Valéncia (històricament Regne de Valéncia), era la llengua oficial del Regne de Valéncia i hui reconeguda llengua cooficial per l’Estatut d’Autonomia.

El Sigle d’Or de la Lliteratura Valenciana (s. XV) constituïx l’época de major esplendor per a les lletres valencianes, alvançant-se a les demés llengües romàniques. El valencià modern és l’evolució natural del valencià que utilisaven els clàssics, que ademés ya se n’orgullien en les seues obres de dir que escrivien en llengua valenciana.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de l’estudi i promoció de la llengua i lliteratura valencianes, aixina com de la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics que s’ha concretat en la seua ortografia, diccionari, estàndart oral…

Esta secció està formada per filòlecs, llingüistes, escritors i experts en llengua i lliteratura que treballen diversos aspectes de la llengua i lliteratura valencianes. Les seues propostes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques conformen un conjunt coherent segons la realitat històrica i actual de la llengua valenciana.

Les normes ortogràfiques emanades de la Secció foren oficialisades per la Generalitat Valenciana per a l’idioma valencià i en elles fon redactat el primer Estatut d’Autonomia.

Real Acadèmia de Cultura Valenciana

http://www.racv.es/

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana fon fundada en 1915 per l’Excma. Diputació Provincial de Valéncia, tenint la denominació de “Centre de Cultura Valenciana”. La seua finalitat era promoure investigacions, els valors culturals del poble valencià i formar un archiu i una biblioteca sobre temes específicament d’este àmbit.


La Real Acadèmia de Cultura Valenciana fue fundada en 1915 por la Excma. Diputación Provincial de Valencia, con la denominación de “Centro de Cultura Valenciana”, con la finalidad de promover la investigación, defender los valores culturales del pueblo valenciano y formar un archivo y una biblioteca sobre temas específicamente de este ámbito.